Политика на компанијата

Политика на приватност:

АНДОТЕХ ги информира корисници дека при посета на веб страницита www.andoteh.mk, не прибираме лични податоци и немаме пристап до информациите поврзани со Вашата картичка или со Вашата банкарска сметка. Заштитата и безбедноста на Вашите лични податоци ја сфаќаме сериозно и одговорно. За таа цел, веб страницата до која пристапувате користи сертификат за безбеден пристап до истата. Безбедноста на вашите трансакции е загарантирана со безбедносните програми обезбедени од страна на Банката.

 

Политика за достава на услугата:

Плаќањето се врши исклучиво за веќе реализирани услуги и изготвена фактура за истите. Испораката на услугите е дефинирана согласно претходно склучениот договор како и договорените услови во истиот.

 

Политика на поврат на средства по траксакција со платежни картички

АНДОТЕХ ќе врши поврат на средствата на клиентот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.