Управување на недвижен имот

 

Фасилити менаџмент (ФМ ) е меѓународно прифатен термин за управување со објекти во експлоатација. Според дефиницијата дадена од страна на Меѓународната асоцијација на Фасилити Менаџери ,
тоа е професија која опфаќа многу дисциплини со цел да обезбеди функционалност на изградена средина преку интегрирање на луѓето, место , процеси и технологија .Овој концепт на управување првенствено се однесува на индивидуални објекти или комплекси згради кои припаѓаат на институции ( комерцијални објекти, трговски центри , хотелски комплекси …) или се под директна надлежност на одредени институции (здравствен болнички комплекс, градење на јавната администрација, Универзитетски комплекси …).

Фасилити менаџментот може значително да влијае на работењето или преку подобрени
квалитет на работа и животниот простор и општата слика на институционалната или урбаната култура,
или преку значително намалување на оперативните трошоци,  на оваа релативно млада дисциплина и се
посветува повеќе внимание и станува неопходен сегмент за управување.

Секој изграден објект се управува на некој начин. Вообичаена практика е различни сегменти од управувањето на објектите да се  распределуваат меѓу различни сектори во рамките на институциите, па внатрешните информации на објектот заради споредување, за преговарање на различни услуги и слично, речиси е невозможно да се добие во кратко време. Во оваа ситуација постојат поголеми расходи на фондовите за оперативни трошоци и вкупниот капацитет за управување е помалку ефикасен.

Фасилити менаџмент е концептот на интегрирано управување на објекти, кој во некои  случаи може да донесе до 30% заштеди во трошоците на работењето. Под интегрално управување се подразбира воспоставување на одделенија за управување со средства и опрема (фасилити менаџмент) за контрола на користењето на просторот и опремата, потрошувачка на енергија, функционирање и сервисирање на греењето, вентилацијата и ладењето, како и сета друга опрема, го контролира чистењето, ги договора и мониторира услугите обезбедени од надворешни компании (аутсорсинг), го организира извршувањето на некои специфични видови на работи во рамките на компанијата (инсорсинг) …

ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

 

ЗАТОА ПРЕПУШТЕТЕ ВАШИОТ ОБЈЕКТ ДА ГО УПРАВУВАМЕ НИЕ